You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดการเดินทาง

09.00-09.20 น.

บริการรถรับจากโรงแรม ก่อนนำทุกท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะสมุย 

  • 1.) วัดพระใหญ่– สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีทองอร่าม ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเกาะฟาน เกาะเล็กๆ ที่แยกตัวออกมาจากเกาะสมุย

  • 2.) วัดปลายแหลมหรือวัดแหลมสุวรรณาราม วัดสำคัญเก่าแก่ของเกาะสมุย โดดเด่นด้วยรูปปั้นขนาดใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิม 18 กร และรูปปั้นพระสังกัจกายน์ที่ประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ำ ท่านสามารถกราบไหว้ขอพร และให้อาหารปลาในบึงน้ำได้

  • 3.) จุดชมวิวลาดเกาะจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของหาดเฉวงที่มีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร

  • 4.) หินตาหินยายหินรูปร่างประหลาดซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลที่ริมหาดละไม บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยร้านขาย “กาละแม” ของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

  • 5.) ศาลเจ้าพ่อกวนอู เคารพและขอพรกับรูปปั้นเนื้อสำริดของเทพเจ้ากวนอูขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวจีนไหหลำที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่บนเกาะสมุย

  • 6.) วัดคุณารามหรือนิยมเรียกกันว่า “วิหารหลวงพ่อแดง” สักการะกราบไหว้หลวงพ่อแดง (พระครูสมถกิตติคุณ) ซึ่งท่านได้มรณภาพไปกว่า 50 ปีโดยที่สังขารไม่เน่าเปื่อย

  • 7.) น้ำตกหน้าเมือง 1น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร สายน้ำไหลผ่านผืนป่าและ
    โขดหินลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยร่มไม้ ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ หรือว่ายน้ำเล่นคลายร้อน

14.00 น.

หลังจากเที่ยวชมเกาะสมุยกันจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ทีมงานกล่าวอำลาก่อนส่งท่านกลับโรงแรม
โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  700 บาท/ท่าน

เด็ก:  600 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรับส่งและนำเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม, ผ้าเย็น, ประกันภัยท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- หากตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนทำการจอง

เวลารถรับ

ตลิ่งงาม / ลิปะ / หน้าเมือง / สวนผีเสื้อ / หน้าทอน / บางปอ

08:00 – 08:15 น.

บ้านใต้ / แม่น้ำ / ละไม

08:30 – 08:45 น.

บ่อผุด / เฉวงน้อย

08:45 – 09:00 น.

เฉวง

09:00 – 09:20 น.

บางรักษ์ / บ่อนไก่ / เชิงมน / ปลายแหลม

09:20 – 09:40 น.