You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดกิจกรรม

 • 1.) เดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม

 • 2.) พนักงานผู้เชี่ยวชาญกล่าวต้นรับทุกท่าน ก่อนให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

 • 3.) เตรียมใจให้พร้อมก่อนตื่นเต้นไปกับการโหนสลิงระหว่างฐานต่างๆ มากถึง 18 ฐาน เดินขึ้นบันไดวน
  รอบต้นไม้ เดินผ่านสะพานไม้กลางอากาศหลากหลายรูปแบบ และท้าทายความสามารถโดยการปั่นจักรยานบนเส้นสลิง สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางป่าเขาจนเต็มปอด

 • 4.) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ทุกท่านสามารถถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  1700 บาท/ท่าน

ราคารวม

พนักงานดูแลความปลอดภัยตลอดกิจกรรม, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, น้ำดื่ม, ประกันอุบัติเหตุ

ราคาไม่รวม

บริการรถรับส่ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ

ไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
- ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 120 กิโลกรัม
- สตรีมีครรภ์
- ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดมาภายในระยะเวลา 6 เดือน 

รายละเอียดกิจกรรม

 • 1.) เดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม

 • 2.) พนักงานผู้เชี่ยวชาญกล่าวต้นรับทุกท่าน ก่อนให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

 • 3.) เตรียมใจให้พร้อมก่อนตื่นเต้นไปกับการโหนสลิงระหว่างฐานต่างๆ มากถึง 18 ฐาน เดินขึ้นบันไดวน
  รอบต้นไม้ เดินผ่านสะพานไม้กลางอากาศหลากหลายรูปแบบ และท้าทายความสามารถโดยการปั่นจักรยานบนเส้นสลิง สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางป่าเขาจนเต็มปอด

 • 4.) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ทุกท่านสามารถถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  1700 บาท/ท่าน

ราคารวม

พนักงานดูแลความปลอดภัยตลอดกิจกรรม, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, น้ำดื่ม, ประกันอุบัติเหตุ

ราคาไม่รวม

บริการรถรับส่ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ

ไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
- ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 120 กิโลกรัม
- สตรีมีครรภ์
- ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดมาภายในระยะเวลา 6 เดือน